PT / 24-06-2016
Studia podyplomowe

Gender Studies

 

 

Gender studies jako dziedzina wiedzy wykształciły się wraz z rozwojem ruchów feministycznych w latach 70. i 80. XX wieku. Początkowo mówiono raczej o women’s studies, jako że studia te koncentrowały się głównie na sprawach wykluczenia kobiet z życia publicznego i relegowaniu ich do sfery prywatnej. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę na fakt, że mechanizmy dyskryminacji działają w sposób bardziej złożony, obejmując takie kategorie jak płeć, rasa, klasa, orientacja seksualna, wiek, nie/pełnoprawność, itd. Celem gender studies jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego, krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać.

 

Proponowany przez nas interdyscyplinarny program studiów powstał inspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o różnorodności, odmienności i tożsamości w ogóle. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans. Jeżeli interesują Cie zagadnienia związane z gender mainstreaming i efektywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji w różnych jej odmianach i obszarach, to ten program jest dla Ciebie!

 

To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.

 

Rada Programowa

Na początku 2011 roku została powołana Rada Programowa Studium Podyplomowego GENDER STUDIES. W jej skład wchodzą:

 

 

Prof. Elżbieta H. Oleksy – przewodnicząca Rady Programowej Kierowniczka Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet oraz Katedry Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką, współautorką i redaktorką 21 książek i raportów (w tym m.in. „Intimate Citizenships: Gender, Sexualities, Politics”, Routledge, 2009 czy „Gender and Citizenship in a Multicultural Context”, Peter Lang, 2008) oraz ponad 100 artykułów i innych prac naukowych. Od 2002 roku pełniła funkcję ekspertki Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Audytorów. Na swoim koncie ma także koordynację wielu międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych, m.in. w ramach 5. i 6. Programu Ramowego UE, Programu na Rzecz Rozwoju ONZ, Europejskiej Fundacji Nauki, Parlamentu Europejskiego, TEMPUS-PHARE, British Council oraz ERASMUS MUNDUS. Jej zainteresowanie badawcze związane są z interdyscyplinarną dziedziną gender studies.

 

Prof. Magdalena Środa

Filozofka, etyczka, publicystka, autorka wielu książek i artykułów z zakresu historii idei, filozofii współczesnej, etyki teoretycznej i stosowanej, filozofii politycznej oraz gender studies. Pracuje naukowo w Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii. Była członkinią Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu. Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii UW oraz członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk. Od 1993 jest redaktorką „Etyki” oraz „Przeglądu Filozoficznego”. W rządzie Marka Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Od lat jest aktywnie zaangażowana w działalność ruchu feministycznego w Polsce, promując politykę równych szans. dr Barbara Labuda Polityczka, działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL, posłanka na Sejm X, I i II kadencji, minister w Kancelarii Prezydenta RP w latach 1995-2005. Była ambasadorem RP w Luksemburgu w latach 2005–2010. Jako opozycjonistka współpracowała z Komitetem Obrony Robotników oraz aktywnie działała w „Solidarności”. Od lat zaangażowana jest w działalność na rzecz równouprawnienia i wcielania w życie polityki równych szans. Na początku lat 90. aktywnie walczyła w Sejmie o prawo do aborcji i edukację seksualną oraz protestowała przeciwko nauczaniu religii w szkołach.

 

Wanda Nowicka

Filolożka, działaczka ruchów kobiecych, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, feministka oraz lewicowa polityczka. Współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum, Federacji na rzecz kobiet i Planowania Rodziny, której przewodniczy, Polskiego Komitetu Organizacji Pozarządowych – Pekin '95 oraz sieci regionalnej ASTRA (Central and Eastern European Women’s Network for Sexual and Reproductive Health and Rights), której prace koordynuje. Wanda Nowicka jest członkinią i ekspertką wielu międzynarodowych organizacji, m. in. ekspertką programu dotyczącego ludzkiej rozrodczości Światowej Organizacji Zdrowia, członkinią panelu doradczego ds. płci Światowej Organizacji Zdrowia, członkinią międzynarodowego komitetu doradczego organizacji pozarządowych Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA) oraz członkinią międzynarodowej grupy kobiet promujących cele wytyczone przez Międzynarodową Konferencję ws. Populacji i Rozwoju oraz Czwartą Światową Konferencję ws. Kobiet w Pekinie (1995).

 

Prof. Danuta Waniek

Profesor politologii, polityczka, posłanka na Sejm I, II i III kadencji. Była założycielką Demokratycznej Unii Kobiet i uczestniczyła w pracach Parlamentarnej Grupy Kobiet. W latach 1994-1995 pełniła funkcję podsekretarza stanu do spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 1995 była szefem sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego w kampanii prezydenckiej, a następnie pierwszym szefem jego Kancelarii, zajmując to stanowisko do 1997. Od 15 maja 2001 r. była jednym z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w latach 2003-2005 pełniła funkcję jej przewodniczącej. W 2005 roku wróciła do pracy naukowej. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym tych poświęconych problematyce kobiet. W 2010 roku opublikowała książkę „Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym – tradycje, wartości i tożsamość”.

 

Kazimiera Szczuka

Historyczka literatury, krytyczka literacka, dziennikarka telewizyjna. Jest członkinią zespołu Krytyki Politycznej oraz współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 Marca. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN i wykłada gender studies na UW. Publikuje między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Res Publice Nowej,” „Tekstach Drugich”, „Zadrze” oraz piśmie Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych (OŚKA). Jest także autorką książek „Kopciuszek, Frankenstein i inne” (2001) oraz „Milczenie owieczek” (2004). Jako feministka i aktywna działaczka ruchów kobiecych oraz członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu jest zagorzałą rzeczniczką praw kobiet. Angażuje się w walkę o prawo kobiet do aborcji, antykoncepcji i rzetelnej edukacji seksualnej.

 

Prof. Zdzisława Janowska

Profesor nauk o zarządzaniu, kieruje Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim, polityczka i działaczka, senator III i V Kadencji Senatu RP, aktualnie posłanka na Sejm RP. Była współzałożycielką „Solidarności” w Uniwersytecie Łódzkim oraz Socjaldemokracji Polskiej, jak również współtworzyła Ruch na Rzecz Demokracji w województwie łódzkim. Jest Prezesem Międzynarodowej Fundacji Kobiet w Łodzi i członkinią zarządu Parlamentarnej Grupy Kobiet (kieruje Parlamentarnym zespołem ds. populacji i rozwoju). W sejmie pracuje w komisji zdrowia oraz komisji ds. rodziny i polityki społecznej. Jest zaangażowania w działalność na rzecz równości szans i w walkę z dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, zdrowie, czy wyznanie. Aktywnie działa także na rzecz obrony praw pracowników.

 

 

Kierownik studium

 

Dorota Golańska jest adiunktem w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych oraz długoletnią współpracowniczką Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet UŁ, czynnie uczestniczącą w wielu jego inicjatywach. W 2006 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą posthumanizmu w nauce i kulturze popularnej. Prowadzi zajęcia z zakresu problematyki gender studies (metodologie badań, nacjonalizmy, problematyka postkolonialna) oraz stosunków międzynarodowych (teoria stosunków międzynarodowych, studia kulturowe, ideologia). W roku 2005 była laureatką programu stypendialnego Rządu Królestwa Niderlandów oraz Nordic Academy for Advanced Research (Norfa); w 2007 otrzymała grant badawczy Freie Universitat Berlin, John F. Kennedy Institute for North American Studies a w 2010 roku prowadziła badania finansowane w ramach grantu programu GEMMA Erasmus Mundus Action 3 na Florida International University w USA. W lipcu 2010 roku otrzymała 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jej aktualna praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień dyskursów nacjonalistycznych (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) oraz nowych, biorących początek z dziedziny interdyscyplinarnych studiów kulturowych, podejść do polityki światowej.

 

Kontakt:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a

tel.: +48 42 6354258 lub +48 42 6354257

 

Website by grafineria ¦ powered by Joomla